batton_koral

insp2

batton_publikacje

Regulamin sprzedaży Mamita.pl z dnia 25 grudnia 2014 r.

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących prowadzonej w studiu Mamita (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem https://mamita.pl.

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Aleksandra Kubik Predel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kubik Predel MAMA STUDIO Beliny Prażmowskiego 33/5 31-514 Kraków, adres poczty elektronicznej mamita@mamita.pl, z adresem do korespondencji: Mamita.pl, ul. Beliny Prażmowskiego 33/5  31-514 Kraków

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem https://mamita.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem prowadzonym poza adresem https://mamita.pl.

2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

§ 3

1. Korzystanie z usług świadczonych przez Sklep nie wymaga rejestracji użytkownika.

2. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w celu realizacji zamówień, udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać następujące dane osobowe podane przez Kupującego:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2) adres zamieszkania lub siedzibę,

3) numer NIP,

4) adres dostawy,

5) numer telefoniczny.

3. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

4. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.

5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.

§ 4

1. Informacje podane w Sklepie na Karcie produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

1) rodzaj fototapety, jej rozmiar, rodzaj podłoża,

2) cenę fototapety dla podanego rozmiaru.

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez:

1) przesyłając na adres poczty elektronicznej Sprzedającego

4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, a w szczególności:

1) imię i nazwisko,

2) adres dostawy,

3) numer telefonu,

4) dane do faktury, jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę.

§ 5

1. W przypadku złożenia przez Kupującego oferty Sprzedający bez zbędnej zwłoki, wyłącznie za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego:

1) potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, lub

2) jeśli oferta dotyczy fototapety w niestandardowym rozmiarze, przedstawia odpowiednią wycenę,

przy czym potwierdzenie przyjęcia oferty określa w szczególności cenę oraz termin wykonania umowy.

2. Sprzedający może, po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący dokonuje przedpłaty umówionej ceny za towar oraz przesyłkę przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego podany na fakturze.

4. Jeśli Kupujący nie dokona pełnej przedpłaty w terminie 7 dni kalendarzowych, Sprzedający może odstąpić od umowy i zwrócić Kupującemu kwotę przedpłaty, po potrąceniu kosztów przelewu zwrotnego.

5. Jeśli Kupujący nie dokona przedpłaty w terminie 7 dni kalendarzowych, ofertę uważa się za niewiążącą dla Sprzedającego i Kupującego.

6. Dostawa towarów następuje w sposób wybrany przez Kupującego spośród następujących:

1) kurierem UPS Polska, w cenie 25 złotych na terenie Polski,

2) paczką pocztową (Poczta Polska), w cenie 25 złotych na terenie Polski.

§ 6

1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie:

1) nie dłuższym 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar oraz przesyłkę – zamówienie zwykłe,

2) nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego pełną kwotą należności za towar oraz przesyłkę – zamówienie ekspresowe.

2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

1) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

2) odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny oraz opłaty za dostawę. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedawca może, za zgodą Kupującego będącego konsumentem, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

§ 7

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.

3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

§ 8

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedający albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.

4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sprzedającego.

§ 9

1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

1) zwrotu kosztów zawarcia umowy,

2) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,

3) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

3. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, powinien w szczególności:

1) zwrócić produkt Sprzedającemu,

2) wskazać podstawę niezgodności towaru z umową.

§ 10

Sprzedający informuje Kupującego będącego konsumentem, iż ze względu na okoliczność, że przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta oraz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

§ 11

1. Sprzedający wraz z dostarczonym towarem dostarcza Kupującemu instrukcję montażu fototapety wraz z próbką fototapety służącą do sprawdzenia sposobu montażu.

2. Sprzedający nie świadczy na rzecz Kupujących usług w zakresie montażu fototapet.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego montażu fototapet, niezależnie od tego czy Kupujący montował fototapetę we własnym zakresie, czy też za pomocą wyspecjalizowanego przedsiębiorcy.

4. Kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy po dokonaniu montażu fototapet.

§ 12

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami par. 7-10 Regulaminu nie mają zastosowania.

2. W zakresie nieuregulowanym w par. 7-9 Regulaminu odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów określając przepisy kodeksu cywilnego.

3. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w
odniesieniu do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art.
22(1) kodeksu cywilnego.

§ 13

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji obejmującej:

1) jakość użytego materiału,

2) utratę kolorów (blaknięcie).

2. Gwarancja jest udzielana na okres 1 roku od dnia dostarczenia fototapety Kupującemu.

3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności montażu fototapet.

§ 14

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

2) sposobem dostarczenia towaru,

3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

4) opisem produktów.

2. Reklamacja może być wniesiona:

1) pisemnie, na adres Sprzedającego,

2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

§ 15

1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,

3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klientów, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

§ 16

Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

1) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,

2) ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami.

§ 17

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

1) zmianę przepisów prawa,

2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,

3) zmianę sposobu świadczenia usług.

2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

1) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§ 19

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.